STRONA JEST AKTUALNIE W BUDOWIE I WIELE JEJ ELEMENTÓW JEST NIEAKTYWNYCH, CHOĆ MOGĄ JUŻ  WIDNIEĆ NA STRONIE.
W MIARĘ UPŁYWU CZASU I PRACY BĘDZIE, MAM NADZIEJĘ, W PEŁNI FUNKCJONALNYM, SZYBKO DZIAŁAJĄCYM SYSTEMEM DOSTĘPU DO GŁÓWNYCH TREŚCI NAUCZANIA KATOLICKIEGO.


SOBORY POWSZECHNE

Lp. Nazwa Soboru  – Miejsce data Odrzuceni nauczyciele i nauczanie Prawowierna doktryna Uczestnicy Ważne postaci
1. Nicea 325 Arianie: Jezus był Bogiem, ale niższym od Ojca. Jezus był pierwszym stworzeniem zgodnie ze słowami: „był czas, kiedy Go nie było” Jezus jest Bogiem „tej samej substancji/współistotny Ojcu” (homoousios), i był z Ojcem przed stworzeniem. Ustalono, że Wielkanoc będzie świętowana w niedzielę. Napisano i przyjęto Credo. 318

Cesarz Konstantyn, Atanazy z Aleksandrii

Bp Hozjusz z Kordoby

Papież Sylwester I

2. Konstantynopol I 381 Apolinaryzm: podział na boską i ludzką część natury Jezusa; Arianizm wciąż mocny; duchoburcy twierdzą, że Duch Święty był boskim posłańcem, ale nie w pełni Bogiem Potwierdzono i rozszerzono nauczanie Nicei. Duch Święty jest w pełni Bogiem. Trójca ma jedną boską „naturę” ale trzy osobne „osoby” ~150

Cesarz Teodozjusz, Papież Damazy,
Ojcowie Kapadoccy

Papież Ursyn

3. Efez 431 Nestorianie: Maryja jest „Matką Chrystusa” ale nie powinna nosić tytułu “Matka Boga” 2 natury: boska i ludzka i 2 osoby: boska i ludzka Maryja tradycyjnie i właściwie nazywana jest „Matką Boga”; Jezus ma naturę boską i ludzką, zjednoczone w jednej Osobie Syna Bożego 200+

Cyryl z Aleksandrii

Papież Celestyn I

4. Chalcedon 451 Monofizyci: Jezus był Bogiem i człowiekiem, ale ma tylko „jedną naturę”; Jego boskość całkowicie zastąpiła naturę ludzką Ziemski Jezus był w pełni Bogiem i w pełni człowiekiem; Jego dwie natury i dwie wole były doskonale zjednoczone w jednej Osobie Logosu ok. 600 Papież Leon Wielki
5. Konstantynopol II 553 Błędy Orygenesa, Teodoreta, Teodora z Mopsuestii i Ibas z Edessy Nauka 4 pierwszych Soborów, zwłaszcza Chalcedonu ~165

Papież Wigiliusz

Cesarz Justynian

6. Konstantynopol III 680-681 Monoteletyzm: Chrystus ma tylko jedną, boską wolę Chrystus ma zarówno wolę boską jak ludzką ~175

Św. Maksym Wyznawca

Papieże: Marcin I I Agaton

7. Nicea II 787 Ikonoklazm: wszystkie obrazy powinny zostać zniszczone Cześć ikon i obrazów jest dozwolona 300+

Św. Jan Damasceński

Cesarzowa Irena

8. Konstantynopol IV 869-870 Schizma Focjusza: obrońcy i przeciwnicy biskupa Focjusza Ostatecznie nie został uznany. Po nim na Wschodzie nie odbył się żaden inny Sobór. ~110 Papież Adrian II
9. Laterański I 1123   Koniec praktyki inwestytury; początek reform; wezwanie do krucjat ~900 Kalikst II
10. Laterański II 1139 Potępienie błędów Arnolda z Bresci   ~1000 Innocenty II
11. Laterański III 1179 Potępienie albingensów i waldensów reforma moralna w Kościele ~300 Aleksander III
12. Laterański IV 1215 Ponowne potępienie albingensów i innych ponad 70 dekretów reformy Kościoła ~1300 Innocenty III
13. Lyoński I 1245 Ekskomunika cesarza Fryderyka ponowne wezwanie do krucjat ~140 Innocenty IV
14. Lyoński II 1274   Czasowa unia Greków i łacinników; reguły wyboru papieży ~1500 Grzegorz X
15. Vienne 1311-1312 Problem Templariuszy, beginów i innych grup plany krucjat, reforma formacji kleru ~300 Klemens V
16. Konstancja 1414-1418 Koniec schizmy zachodniej, dekrety przeciw Johnowi Wicliffowi i Janowi Husowi. wybór papieża Marcina V ? Grzegorz XI
17. Bazylea, Ferrara,  Florencja i Rzym 1431-1445 Problem w Czechach próba zjednoczenia z Kościołem wschodnim ? Eugeniusz IV
18. Laterański V 1512-1517   Dekrety dyscyplinarne; plany krucjaty przeciw Turkom ~100 Juljusz II
i Leon X
19. Trydencki 1545-1563   Odpowiedź na wystąpienie Lutra i innych reformatorów; dekrety definiujące doktrynę Kościoła ~450 Paweł III, Juljusz III,
Pius IV
20. Watykański I 1869-1870   Planowane były trzy sesje, odbyła się tylko jedna z powodu wojen w Europie; ogłoszony dogmat o nieomylności Papieża gdy naucza „ex cathedra.” ~800 Pius IX
21. Watykański II 1962-1965   Przystosowanie Kościoła do potrzeb XX wieku przez „ponowne odkrycie pierwotnego chrześcijaństwa”; zakończenie prac SWI; 16 dokumentów: 4 konstytucje, 9 dekretów, 3 deklaracje 2860 Jan XXIII
i Paweł VI

Za: Felix Just, S.J., Ph.D, The Essential Key to Catholic Theology. Both/and,  not either/or